НАВОНЯ̀ВАМ1, -àø, íåñâ.; íà­âî­íѐÿ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. íà­âî­íя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. íà­âî­íя̀ë, -à, -î, ìí. íà­âî­íѐ­ëè, ñâ., íå­ï­ðåõ. Рàçã. Вî­íÿ ñëà­áî; íà­ìè­ðèñ­âàì, íà­ñ­ìúð­äÿ­âàì. Кî­ãà­òî îò­âî­ðèõ òåí­ä­æå­ðà­òà, ÿäå­íå­òî ìè íà­âî­íÿ è ãî õâúð­ëèõ. // Бåçë. íà­âî­íÿ­âà, íà­âî­íåå. Оáèêí. íåñâ., ñ ïðåäë. í à. Уñå­ùà ñå ñëà­áà âî­íÿ; íà­ìè­ðèñ­âà, íà­ñ­ìúð­äÿ­âà. Тóê íà­âî­íÿ­âà íà àë­êî­õîë.

НАВОНЯ̀ВА МИ íåñâ.; íà­âî­íѐå ìè ñâ., íå­ï­ðåõ. Рàçã. Уñå­ùàì ñëà­áà âî­íÿ, íà­ìè­ðèñ­âà ìè, íà­ñ­ìúð­äÿ­âà ìè. В êè­ëå­ðà ìè íà­âî­íÿ íà ðàç­âà­ëå­íà ðè­áà.

      НАВОНЯ̀ВАМ2, -àø, íåñâ.; íà­âî­íя̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, ñâ., ïðåõ. Рàçã. Пðà­âÿ òà­êà, ÷å íå­ùî äà âî­íè; âìè­ðèñ­âàì, óìè­ðèñ­âàì, âú­âî­íÿ­âàì, óñ­ìúð­äÿ­âàì. Бî­ä­íà [ìó­õà­òà] äîë­íà­òà ìó áúð­íà, / íîç­ä­ðè­òå ìó íà­âî­íè, / ïà ñè ëè­ò­íà. Д. Пîä­âúð­çà­÷îâ, Б, 55.