НАВРА̀1. Вæ. í à â è ð à ì1.

      НАВРА̀2. Вæ. í à â è ð à ì2.