НАВЪ̀РВЯ̀. Вæ. í à â ú ð â ÿ ì è í à â ú ð­ â ÿ â à ì.