НАВЪРТЯ̀. Вæ. í à â ú ð ò à ì, í à â ú ð ò­ â à ì è í à â ú ð ò ÿ â à ì.