НАВЪРТЯ̀ВАНЕ1 ñð. Рÿä­êî. Оòãë. ñúù. îò íà­âúð­òÿ­âàì è îò íà­âúð­òÿ­âàì ñå1; íà­âúð­òà­íå, íà­âúð­ò­âà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАВЪРТЯ̀ВАНЕ2 ñð. Оòãë. ñúù. îò íà­âúð­òÿ­âàì ñå2.