НАГОВО̀РЯ1. Вæ. í à ã î â à ð ÿ ì1 è í à­ ã î­ â î ð â à ì1.

      НАГОВО̀РЯ2. Вæ. í à ã î â à ð ÿ ì2 è í à­ ã î â î ð â à ì2.