НАГРАДЯ̀1. Вæ. í à ã ð à ä ÿ â à ì1, í à­ ã ð à æ ä à â à ì è í à ã ð à æ ä à ì1.

      НАГРАДЯ̀2. Вæ. í à ã ð à ä ÿ â à ì2 è í à­ ã ð à æ ä à ì2.