НАГРАДЯ̀ВАНЕ1, ìí. -èÿ, ñð. Оñ­òàð. Оòãë. ñúù. îò íàãðàäÿâàì1; íà­ã­ðàæ­äà­âà­íå.

      НАГРАДЯ̀ВАНЕ2, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàãðàäÿâàì2; íàãðàæäàíå2.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.