НАДА̀ВАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò íà­äà­âàì2 è îò íà­äà­âàì ñå.

      НАДА̀ВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­äà­âàì3 è îò íà­äà­âàì ñå; íàä­äà­âà­íå, íàñ­òà­âÿ­íå, äî­íàæ­äà­íå.