НАДВЪ̀РГВАМ, -àø, íåñâ.; íàä­âъ̀ð­ëÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нàä­õ­âúð­ëÿì; íàä­ôúð­ëÿì, íàä­ôúð­ëþ­âàì. íàä­âúð­ã­âàì ñå, íàä­âúð­ëÿ ñå ñòðàä.

НАДВЪ̀РГВАМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Нàä­õ­âúð­ëÿì ñå; íàä­ôúð­ëÿì ñå, íàä­ôúð­ëþ­âàì ñå.

— Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.