НАДГОВА̀РЯНЕ ñð. Оòãë. ñúù. îò íàä­ãî­âà­ðÿì è îò íàä­ãî­âà­ðÿì ñå; íàä­ãî­âîð­âà­íå, íàä­äóì­âà­íå, íàä­ï­ðè­êàç­âà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.