НАДЗВУ̀КОВ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Рÿä­êî. Сà­ìî â ñú­÷åò.: Нàä­ç­âó­êî­âà ñêî­ðîñò. Сâðúõ­ç­âó­êî­âà ñêî­ðîñò. Сú­ï­ðî­òè­â­ëå­íèå ïðè íàä­ç­âó­êî­âà ñêî­ðîñò. Фèç. VIII êë, 1980, 172.