НАДЗЍРАМ1, -àø, íåñâ.; íàä­ç­ðа̀, -ѐø, ìèí. ñâ. íàä­ç­ðя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. íàä­çðя̀ë, -à, -î, ìí. íàä­ç­ðѐ­ëè, ñâ., íå­ï­ðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Нàä­çúð­òàì, íàä­çúð­âàì. Пà­ëè­ñè ÷àñ ïî ÷àñ íà­ä­íè­÷à è íàä­çè­ðà â ïåù­òà. Й. Гðó­åâ, СП (ïðå­âîä), 72. Бà­áà óìè­ðà, óìè­ðà è ïàê íàä ãúð­íå íàä­çè­ðà. Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 145. " — Мî­ðå Сòî­ÿ­íå, Сòî­ÿ­íå, / ÿ âï­ðå­ã­íè ÷åð­íè áè­âî­ëå, / .. / ïà ìå ó êî­ëà óêà­÷è." / .. / Сòî­ÿí ñè íàä­ç­ðåë ó êî­ëà — / Кà­ëè­íà áè­ëà óì­ðå­ëà. Нàð. ïåñ., СáВСòТ, 208. Зàä òúì­íèÿ çà­ï­ëå­òåí / çà­ñ­ëîí îò äúð­âå­ñà, íàä­ç­ðå îò âè­ñè­íè / ñà­ìî­ò­íèé ìå­ñå÷­êî è áå­ëè­òå ñòå­íè / íà êú­ùè­öà­òà â ìèã óñ­ìè­õ­íà­òî îã­ðåÿ. П. П. Сëà­âåé­êîâ, КП ÷. III, 53.

      НАДЗЍРАМ2, -àø, íåñâ., ïðåõ. è íå­ïðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Нàä­çè­ðà­âàì; íàä­çèð­âàì. Сàì Хàä­æè Сìè­îí .. íàä­çè­ðà­øå âúð­âå­æà è ïðà­âå­øå ñò­ðî­ãè çà­áå­ëåæ­êè. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. VIII, 43. Тÿ [æå­íà­òà] òðÿ­áà äà íàä­çè­ðà âúç­ïè­òà­íè­å­òî íà äå­öà­òà. Лåò., 1871, 190. íàä­çè­ðàì ñå ñòðàä.