НАДЛЪ̀ГУВАМ, -àø, íåñâ. (äè­àë.); íà­ä­ëъ̀­æà, -åø, ìèí. ñâ. íà­ä­ëъ̀­ãàõ, ñâ., ïðåõ. Нà­ä­ëúã­âàì. íà­ä­ëú­ãó­âàì ñå, íà­ä­ëú­æà ñå ñòðàä.

НАДЛЪ̀ГУВАМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Нà­ä­ëúã­âàì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.