НАДМЀРЯМ1, -ÿø, íåñâ. (ðÿä­êî); íà­ä­ìѐ­ðÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Нàä­ìåð­âàì1. íà­ä­ìå­ðÿì ñå, íà­ä­ìå­ðÿ ñå ñòðàä.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Еòè­ìî­ëî­ãè­÷åñ­êè è ïðà­âî­ïè­ñåí ðå­÷­íèê..., 1941.

      НАДМЀРЯМ2, -ÿø, íåñâ. (ðÿä­êî); íà­ä­ìѐ­ðÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Нàä­ìåð­âàì2. íà­ä­ìå­ðÿì ñå, íà­ä­ìå­ðÿ ñå ñòðàä.

НАДМЀРЯМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Нà­ä­ìåð­âàì ñå.