НАДМЀТНУВАМ, -àø, íåñâ. (äè­àë.); íà­ä­ìѐ­ò­íà, -åø, ìèí. ñâ. -àõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­ä­ìѐ­ò­íàò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нàä­ìÿ­òàì1, íàä­õ­âúð­ëÿì. íà­ä­ìå­ò­íó­âàì ñå, íà­ä­ìå­ò­íà ñå ñòðàä.

НАДМЀТНУВАМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Нà­ä­ìÿ­òàì ñå, íàä­õ­âúð­ëÿì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.