НАДОБЍВАМ1, -àø, íåñâ.; íà­äî­áѝÿ, ‑ѝåø, ìèí. ñâ. íà­äî­áѝõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­äî­áѝò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Дîáèâàì1 ìíî­ãî íå­ùà èëè ãî­ëÿ­ìî êî­ëè­÷åñ­ò­âî îò íå­ùî. íà­äî­áè­âàì ñå, íà­äî­áèÿ ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАДОБЍВАМ2, -àø, íåñâ.; íà­äî­áѝÿ, ‑ѝåø, ìèí. ñâ. íà­äî­áѝõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­äî­áѝò, ñâ., ïðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Дîáèâàì2 ìíî­ãî; íà­ðàæ­äàì. Аêî îòåö Вàð­òî­ëî­ìåé äà áè îñ­òà­íàë â Бúë­ãà­ðèÿ, àêî äà áè ñà îæå­íèë íà âðå­ìå, àêî äà áè íà­äî­áè­âàë äå­öà.. Зíàí., 362. íà­äî­áè­âàì ñå, íà­äî­áèÿ ñå ñòðàä.