НАДОБЍВАНЕ1, ìí. íÿ­ìà, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàäîáèâàì1 è îò íà­äî­áè­âàì ñå.

      НАДОБЍВАНЕ2, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàäîáèâàì2 è îò íà­äî­áè­âàì ñå; íà­ðàæ­äà­íå.