НАДРЪ̀ГВАМ1, -àø, íåñâ.; íà­ä­ðъ̀­ã­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. -àõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­ä­ðъ̀­ã­íàò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Пîâ­äè­ãàì, çà­ï­ðåò­âàì (ïî­ëà íà äðå­õà è ïîä.); íà­ä­ðú­ã­íó­âàì. Бå­ëè ñè ïî­ëè íà­ä­ðú­ã­íè. Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 151.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАДРЪ̀ГВАМ2, -àø, íåñâ.; íà­ä­ðъ̀­ã­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. -àõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­ä­ðъ̀­ã­íàò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Дðú­ã­íà äî­ê­ðàé; íà­÷åñ­âàì. íà­ä­ðúã­âàì ñå, íà­ä­ðú­ã­íà ñå ñòðàä., âúçâð. è âçà­èì.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.