НАДТУ̀РЯНЕ1, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàäòóðÿì1 è îò íàä­òó­ðÿì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАДТУ̀РЯНЕ2, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàäòóðÿì2 è îò íàä­òó­ðÿì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.