НАДЪХТЯ̀ВАНЕ, ìí. -èÿ, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­äúõ­òÿ­âàì è îò íà­äúõ­òÿ­âàì ñå.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.