НАДЯ̀ДАМ, -àø, íåñâ. (äè­àë.); íà­äя̀ì è (äè­àë.) íà­äÿ­äа̀, íà­äÿ­äѐø, ìèí. ñâ. íà­äя̀­äîõ, ñâ., ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. íà­äя̀ë, ïðåõ. Нà­äÿæ­äàì. Сèò ãëà­äåí íà­äÿ­äà. Пî­ãîâ., Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 157. íà­äÿ­äàì ñå, íà­äÿì ñå è íà­äÿ­äà ñå ñòðàä.

НАДЯ̀ДАМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Нà­äÿæ­äàì ñå.