НАДЯ̀ДАНЕ1 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­äÿ­äàì è îò íà­äÿ­äàì ñå; íà­äÿæ­äà­íå.

      НАДЯ̀ДАНЕ2, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­äÿ­äàì ñå; çà­êà÷­êà, çà­äÿâ­êà, ïî­äè­ã­ðàâ­êà.