НА̀ЕЗМО, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Сâå­òå­íà âî­äà. Нà ÷èñ­òà ñðÿ­äà îòè­âàò â ÷åð­ê­âà, ñëó­øàò ëè­òóð­ãèÿ, ïè­ÿò íà­å­ç­ìî è ñå âðú­ùàò äî­ìà. СáНУ ХVI-ХVII, 28.

— Оò ãð. Bãίáóìá 'àÿ­ç­ìî'. — Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.