НАЀМВАНЕ1 ñð. Оñ­òàð. Оòãë. ñúù. îò íàåìâàì1 è îò íà­åì­âàì ñå; íàåìàíå1, íàåìíóâàíå1.

      НАЀМВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàåìâàì2 è îò íà­åì­âàì ñå; íàåìàíå2, ïî­å­ìà­íå, íàåìíóâàíå2.

      НАЀМВАНЕ3 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­åì­âàì ñå1; íàåìàíå4.

      НАЀМВАНЕ4 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­åì­âàì ñå2; íà­ïú­âà­íå.