НАЖЀГЛЮВАМ, -àø, íåñâ.; íà­æѐ­ã­ëÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Жå­ã­ëÿ, óä­ðÿì ñ æå­ãúë íÿ­êî­ãî èëè íå­ùî ìíî­ãî, âúâ âè­ñî­êà ñòå­ïåí; íàáèâàì1, íà­òóï­âàì. íà­æå­ã­ëþ­âàì ñå, íà­æå­ã­ëÿ ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.