НАЗАЛИЗА̀ЦИЯ, ìí. -èè, æ. Еçè­êîçí. Пðè­äà­âà­íå íà íî­ñîâ ïðèç­âóê ïðè ïðî­è­ç­íà­ñÿ­íå íà çâó­êî­âå­òå íà ðå÷­òà; íî­ñî­âîñò.

— Оò ôð. nasalisation.