НАИЗРЍЧАМ, -àø, íåñâ.; íà­è­ç­ðå­êа̀, íà­è­ç­ðå­÷ѐø, ìèí. ñâ. íà­è­ç­ðѐ­êîõ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. íà­è­ç­ðѐ­êúë, -êëà, -êëî, ìí. -êëè, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­è­ç­ðѐ­÷åí, ñâ., ïðåõ. Рÿä­êî. Иç­êàç­âàì, èç­ðè­÷àì ìíî­ãî íå­ùà èëè âñè­÷î; íà­è­ç­êàç­âàì. íà­è­ç­ðè­÷àì ñå, íà­è­ç­ðå­êà ñå ñòðàä.