НА̀ЙДА. Вæ. í à õ î æ ä à ì, í à õ î ä ÿ è í à õ î ä ÿ ì.