НАКА̀ЗВАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò íà­êàç­âàì1 è îò íà­êàç­âàì ñå. Мè­òà, êî­ÿ­òî áå­øå ïðî­òèâ íà­êàç­âà­íå­òî íà Иâà­íè­öà, ñú­ùî ñå ðàç­âå­ñå­ëè. К. Пåò­êà­íîâ, ЗëЗ, 249.

      НАКА̀ЗВАНЕ2 ñð. Рàçã. Оòãë. ñúù. îò íàêàçâàì2 è îò íà­êàç­âàì ñå; íà­ãî­âà­ðÿíå2, íàãîâîðâàíå2, íàäóìâàíå2.