НАКА̀ЧАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò íà­êà­÷àì1 è îò íà­êà­÷àì ñå; íàêà÷âàíå1.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАКА̀ЧАНЕ2 ñð. Рÿä­êî. Оòãë. ñúù. îò íàêà÷àì2 è îò íà­êà­÷àì ñå; íàêà÷âàíå2, çàêà÷àíå1.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАКА̀ЧАНЕ3 ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàêà÷àì3 è îò íà­êà­÷àì ñå; çà­êà­÷àíå2, ïîä­êà­÷à­íå, çàäÿâàíå2.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАКА̀ЧАНЕ4 ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàêà÷àì4 è îò íà­êà­÷àì ñå; ïî­å­ìà­íå, ïîä­êà­÷à­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.