НАКЛА̀ЖДАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò íàêëàæäàì1 è îò íà­ê­ëàæ­äàì ñå; çà­ïàë­âà­íå.

      НАКЛА̀ЖДАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàêëàæäàì2 è îò íà­ê­ëàæ­äàì ñå; íà­ò­ðóï­âà­íå, ñò­ðóï­âà­íå.