НАКРО̀ЙВАМ, -àø, íåñâ.; íà­ê­ðîя̀, ‑îѝø, ìèí.ñâ. -îѝõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нà­ê­ðî­ÿ­âàì. íà­ê­ðî­é­âàì ñå, íà­ê­ðîÿ ñå ñòðàä.

— Оò. Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.