НАКРУ̀ЛВАНЕ1, ìí. íÿ­ìà, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàêðóëâàì1 è îò íà­ê­ðóë­âàì ñå; íà­ê­ðè­âÿ­âà­íå.

      НАКРУ̀ЛВАНЕ2, ìí. íÿ­ìà, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàêðóëâàì2 è îò íà­ê­ðóë­âàì ñå.