НАЛБАНТАЛЪ̀К, ìí. íÿ­ìà, ì. Пðîñ­òî­íàð. Нàë­áàí­ò­ñ­ò­âî, íàë­áàí­ò­ëúê. А íà âðå­ìå­òî âî­äå­õà Гà­÷î Тà­íàñ­êîâ .. äà ó÷è íàë­áàí­òà­ëúê ïðè Пå­òúð Нàë­áàí­òîâ. Д. Вú­ëåâ, Ж, 25.