НАМЀСЯНЕ1 ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàìåñÿì1 è îò íà­ìå­ñÿì ñå; íà­ìåñ­âàíå1, íà­ìå­øà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАМЀСЯНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­ìå­ñÿì2 è îò íà­ìå­ñÿì ñå; íàìåñâàíå2, îìåñ­âà­íå, ðà­ç­ìåñ­âà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.