НАМЍНА. Вæ. í à ì è í à â à ì è í à ì è­ í ó â à ì.