НАМИРЍША. Вæ. í à ì è ð è ñ â à ì2 è í à­ ì è ð è ñ ó â à ì.