НАМЪ̀КВАНЕ1, ìí. -èÿ, ñð. Рàçã. Оòãë. ñúù. îò íà­ìúê­âàì1 è îò íà­ìúê­âàì ñå.

      НАМЪ̀КВАНЕ2 ñð. Рàçã. Оòãë. ñúù. îò íàìúêâàì2 è îò íà­ìúê­âàì ñå; íà­âëè­÷àíå2.