НАМЪ̀ЧУВАМ, -àø, íåñâ. (îñ­òàð. è äèàë.); íà­ìъ̀­÷à, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Рàçã. Нà­ìú÷­âàì. íà­ìú­÷ó­âàì ñå, íà­ìú­÷à ñå ñòðàä.

НАМЪ̀ЧУВАМ СЕ íåñâ. (îñ­òàð. è äè­àë.); íà­ìъ̀­÷à ñå ñâ., íå­ï­ðåõ. Рàçã. Нà­ìú÷­âàì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áúë­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.