НАНЍЗУВАМ, -àø, íåñâ. (îñ­òàð. è äèàë.); íà­íѝ­æà, -åø, ìèí. ñâ. íà­íѝ­çàõ, ñâ., ïðåõ. Нà­íèç­âàì. íà­íè­çó­âàì ñå, íà­íè­æà ñå ñòðàä.

НАНЍЗУВАМ СЕ íåñâ. (îñ­òàð. è äè­àë.); íà­íѝ­æà ñå ñâ., íå­ï­ðåõ. Нà­íèç­âàì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.