НАНЍСАНЕ1 ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàíèñàì1 è îò íà­íè­ñàì ñå; íà­íà­ñÿ­íå1, íàíîñÿíå1, íàíîñâàíå1.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАНЍСАНЕ2 ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàíèñàì2 è îò íà­íè­ñàì ñå; ñíà­ñÿ­íå, íàíàñÿíå2, íàíîñÿíå2, íàíîñâàíå2.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.