НА̀НОГИ íà­ðå÷. Оáèêí. â ñú­÷åò.: Дî­õîæ­äàì / äî­é­äà (èäà, èä­âàì) íà­íî­ãè. Дè­àë. Лè­÷­íî, ñàì èä­âàì ïðè íÿ­êî­ãî. — Еõå-å-åé-é‑é, ñú­áè­ðàé­òå ñå, ÷å êè­íî âè å íà­íî­ãè äî­ø­ëî... Н. Хà­é­òîâ, ПП, 132.