НАОРА̀1. Вæ. í à î ð à â à ì1.

      НАОРА̀2. Вæ. í à î ð à â à ì2.