НАОРА̀ВАНЕ1, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оòãë. ñúù. îò íàîðàâàì1 è îò íà­î­ðà­âàì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАОРА̀ВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàîðàâàì2 è îò íà­î­ðà­âàì ñå; íà­ò­ðóï­âà­íå.