НАПЍКВАМ1, -àø, íåñâ.; íà­ïѝ­êàì, ‑àø, ìèí. ñâ. -àõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нà­ïè­êà­âàì, íà­ìî÷­âàì. íà­ïèê­âàì ñå, íà­ïè­êàì ñå ñòðàä.

НАПЍКВАМ СЕ íåñâ.; íà­ïѝ­êàì ñå ñâ., íå­ïðåõ. Дè­àë. Нà­ïè­êà­âàì ñå; íà­ìî÷­âàì ñå.

Щå íà­ïè­êàì áú­ê­ëè­öà (íà­ïè­êàë ñúì áú­ê­ëè­öà) çà íÿ­êî­ãî. Дè­àë. Гðó­áî. Нå ñå íóæ­äàÿ îò íÿ­êî­ãî è íå ãî âè­êàì, íå æå­ëàÿ äà äî­é­äå. Щå ñå íà­ïè­êà íà êëå÷­êà. Дè­àë. Иðîí. Зà ÷î­âåê — õî­äè ãîð­äî, íà­äó­òî.

      НАПЍКВАМ2, -àø, íåñâ.; íà­ïѝ­êàì, ‑àø, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нàòèêâàì1, íà­ïúõ­âàì. íà­ïèê­âàì ñå, íà­ïè­êàì ñå ñòðàä.

НАПЍКВАМ СЕ íåñâ.; íà­ïѝ­êàì ñå ñâ., íå­ïðåõ. Дè­àë. Нà­òèê­âàì ñå, íà­ïúõ­âàì ñå. Вëà­êúò ñÿ áå­øå íà­ïè­êàë â åäèí âðú­áî­ëÿê. Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 207.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.