НАПЍКВАНЕ1, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàïèêâàì1 è îò íà­ïèê­âàì ñå; íà­ïè­êà­âà­íå, íà­ìî÷­âà­íå.

      НАПЍКВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàïèêâàì2 è îò íà­ïèê­âàì ñå; íà­òèê­âà­íå, íà­ïúõ­âà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.