НАПРЍЩВАНЕ1 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­ï­ðèù­âàì è îò íà­ï­ðèù­âàì ñå.

      НАПРЍЩВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­ï­ðèù­âàì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.