НАПРЪ̀ЦВАМ, -àø, íåñâ.; íà­ï­ðъ̀­öàì, ‑àø, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нà­òèñ­êàì, âúç­ñÿ­äàì, ÿõ­âàì. íà­ï­ðúö­âàì ñå, íà­ï­ðú­öàì ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.