НАПУ̀ХВАНЕ1 ñð. Рàçã. Оòãë. ñúù. îò íàïóõâàì1 è îò íà­ïóõ­âàì ñå; íàáèâàíå1, íà­òóï­âà­íå, íà­ïåð­äàø­âà­íå, íà­áúõ­ò­âà­íå, íà­äúí­âà­íå.

      НАПУ̀ХВАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàïóõâàì2; èç­äó­âà­íå, ïîä­ïóõ­âà­íå, íà­áúá­âà­íå, øóï­âà­íå, êà­áàð­äèñ­âà­íå.